Barnerett

”Barnerett” omhandler barns juridiske rettigheter. 

Barns rettslige stilling reguleres i hovedsak av barneloven og barneverntjenesteloven (barnevernloven). Formålet med barnevernloven jf. § 1-1, er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Loven gjelder det offentliges inngripen i familiesfæren for å beskytte og sikre barns oppvekstvilkår.

Barneloven regulerer barnet og forholdet til familien, som barns rett til farskap og medmorskap, underholdsbidrag, foreldreansvar og hvor barnet skal bo når foreldrene ikke bor sammen, og om barnets rett til samvær med den av foreldrene det ikke bor sammen med. I tillegg inneholder barneloven prosessreglene i saker om farskap, foreldreansvar, fast bosted, samvær, betydningen av barnets egen mening med mer. Barnelovens grunnleggende prinsipp er at hensynet til ”barnets beste” skal ligge til grunn for alle avgjørelser som vedgår barnet.

HELP Forsikrings advokater mottar mange saker knyttet til barn etter samlivsbrudd, og vi har betydelig erfaring innenfor barnerettens område. Dersom du ønsker å lese mer om barnerett, og gjøre deg bedre kjent med begrepene omtalt ovenfor, kan du lese mer i vårt juridiske oppslagsverk.  

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no