Hvordan klage på feil etter boligkjøp?

Hvordan klage på feil etter boligkjøp?

Vi mottar daglig en rekke henvendelser om hvordan man klager på feil man har oppdaget etter boligkjøpet. Enten man har tegnet boligkjøperforsikring eller ikke, kan det være nyttig å danne seg et bilde av hvordan klageprosessen i mangelssaker arter seg.

Vår erfaring er at boligkjøper raskt får behov for eksperthjelp når skader avdekkes. Uansett er det viktig at man handler raskt, ikke venter og ”ser an” skadeutviklingen før man foretar seg noe. Da kan det være for sent.

For å få prisavslag , erstatning eller heving fra selger , er det ikke nok at man har et materielt berettiget krav, man må også gå frem på riktig måte. Avhendingsloven regulerer både kjøper og selgers rettigheter i forbindelse med salg av fast eiendom, herunder regulerer loven hvordan partene skal forholde seg ved reklamasjon . Avhendingsloven legger føringer på kjøpers fremgangsmåte i forbindelse med reklamasjoner. Dersom man ikke følger riktig fremgangsmåte, kan konsekvensen bli at man mister kravet sitt.

Vanligste ”feller”

Brudd på avhendingslovens bestemmelser om rettidig reklamasjon (fremme krav i tide), avhendinglovens § 4-19 , samt utbedring i strid med selgers utbedringsrett , avhendingsloven § 4-10, har smertelig fratatt en del kjøpere krav de har rett på.

Reklamasjonsfrister

Avhendingsloven § 4-19 har regler om reklamasjonsfrister. Hovedregelen er at reklamasjonen må fremsettes ”innen rimelig tid” etter at man oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen . Høyesterett har uttalt at rimelig tid i denne sammenheng normalt er mellom 2 og 3 måneder, men både kortere og noe lengre frist kan tenkes.

I praksis dreier diskusjonene seg imidlertid om når man burde ha oppdaget mangelen, altså når fristen tar til å løpe. Dette er særlig aktuelt ved mangler som viser seg gradvis, som symptomer. Det er viktig å være klar over at fristen kan løpe selv om man ennå ikke har full oversikt over omfang, kostnader og så videre.

Eventuell fagkyndig vurdering kan eventuelt ettersendes, det kan være risikabelt å avvente reklamasjon til man har fått rapporten. Forutsatt at man har reklamert innen rimelig tid, kan reklamasjoner fremmes i inntil 5 år fra overtakelse . Det anbefales at man reklamerer skriftlig for å sikre seg bevis for at og når man har reklamert.

Selgers utbedringsrett

Hovedregelen i avhendingsloven er at selger kan møte et krav fra kjøper med et tilbud om utbedring av mangelen. Det er følgelig ikke avgjørende at man kan dokumentere mangelen i ettertid, og det er normalt ikke nok at man informerer selger ved reklamasjonen om at man vil starte utbedring kort etter. Dette gjelder også selv om selger har eierskifteforsikring .

Foreldelse

Dersom man har reklamert, men ikke kommer til enighet med selger, og vil bringe saken til retten, må man også overholde foreldelseslovens regler. Hovedregelen er at krav foreldes etter 3 år. Foreldelsesreglene gjelder altså parallelt med reklamasjonsreglene.

Riktig og rettidig fremgangsmåte er det aller viktigste og dersom man ikke er sikker på reglene og fremgangsmåten, bør man søke juridisk bistand for ikke å trå feil. Risikoen er at man forspiller kravet sitt dersom man ikke går riktig frem.

Les saker vi har løst for boligkjøpere  

Silje N. Andresen 12 blogginnlegg

Rådene vi gir i blogginnlegg er generelle, og ikke ment som uttømmende informasjon om juridiske tema. Våre råd kan dermed ikke automatisk anvendes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat. Selv om vi ikke har kapasitet til å besvare spørsmål om enkeltsaker på bloggen, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til blogg@help.no!